Voor alles wat écht Hollands is!

Voor alles wat écht Hollands is!

Inhoudsopgave: 

 

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Artikel 4 – Het aanbod 

Artikel 5 – De overeenkomst 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 – De prijs 

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 – Betaling 

Artikel 16 – Veiligheid, gegevensbeheer en privacy 

Artikel 17 – Klachtenregeling 

Artikel 18 – Geschillen, wet- en regelgeving 

Artikel 19 – Rechten 

Artikel 20 – Overmacht 

  

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Overeenkomst: een (aanvullende) overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Hollandfood.shop worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Hollandfood.shop; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) die een overeenkomst op afstand is aangegaan met Hollandfood.shop;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode (abonnement);
 8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Hollandfood.shop in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst (bestelling met betaalplicht) die tussen Hollandfood.shop en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 12. 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

         Hollandfood.shop (geregistreerd handelsmerk) Rokade Payroll BV

         Spoorstraat 155 

         NL – 6591 GT  GENNEP 

         Website: www.hollandfood.shop 

        Telefoonnummer: +31 485 551109 

         Bereikbaar op werkdagen in Nederland van 9:00 tot 17:00 uur 

         KvK-nummer: 56288972

        Btw-identificatienummer: NL852059255B01

 Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (offerte) van Hollandfood.shop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hollandfood.shop en haar klant. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn voor iedereen in te zien op de website Hollandfood.shop. Op verzoek van de klant worden de Algemene Voorwaarden kosteloos per email toegezonden.
 3. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de klant zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 4. Hollandfood.shop erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 
 5. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
 6. Hollandfood.shop heeft te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website(s) te wijzigen zonder haar klanten hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen. De, naar het oordeel van Hollandfood.shop, belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen worden vanzelfsprekend en op adequate wijze onder de aandacht gebracht. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Een aanbod (ook wel: offerte) is een speciale opgave van prijzen en voorwaarden op verzoek van de klant opgesteld na telefonisch en/of schriftelijk contact. Het aanbod wordt voorafgaand aan een overeenkomst verstrekt aan de klant.
 2. Indien een aanbod (offerte) een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod (de offerte) vermeld.
 3. Het aanbod (de offerte) bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Hollandfood.shop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Het kan echter voorkomen dat een fabrikant/leverancier de verpakking van een product heeft gewijzigd. Zodra Hollandfood.shop dit constateert zal de desbetreffende afbeelding op haar website(s) aangepast worden. 
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van Hollandfood.shop binden Hollandfood.shop niet. Hiervan is sprake als de klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of fout bevat.  
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 6. Een aanbod (offerte) is altijd geheel vrijblijvend, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 7, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod (offerte) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden óf door het online plaatsen van een bestelling met betaalplicht op de website(s) van Hollandfood.shop.
 2. Afhandeling en verzending van de bestelling geschiedt na ontvangst en goedkeuring van de betaling.
 3. Iedere overeenkomst is een op zichzelf staande overeenkomst en staat daarmee los van eerdere overeenkomsten, regelingen en/of afspraken. Voor nabestellingen gelden niet automatisch de eerder overeenkomen prijzen en voorwaarden, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.
 4. De administratie van Hollandfood.shop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Hollandfood.shop verstrekte opdracht(en), gedane betalingen en door Hollandfood.shop verrichte leveringen. 
 5. Indien de klant het aanbod (offerte) langs elektronische weg heeft aanvaard, of online een bestelling met betaalplicht heeft geplaatst, bevestigt Hollandfood.shop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod of van de bestelling. Zolang de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod of de online bestelling niet door Hollandfood.shop is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 
 6. Hollandfood.shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Voor het elektronisch betalen zullen door Hollandfood.shop passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. 
 7. Hollandfood.shop kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hollandfood.shop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Hollandfood.shop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De klant wordt hiervan per email op de hoogte gebracht. 
 8. Hollandfood.shop mag beslissen om te wachten totdat een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd in zijn geheel geleverd kan worden (zie artikel 13). De klant wordt hiervan per email op de hoogte gebracht. 
 9. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten op de website(s) van Hollandfood.shop binden Hollandfood.shop niet. Hiervan is sprake als de klant naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen had behoren te begrijpen dat de inhoud van de website(s) een kennelijke vergissing of fout bevat.  
 10. Hollandfood.shop zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 11. het bezoekadres van de vestiging van Hollandfood.shop waar de klant met klachten terecht kan; 
 12. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 13. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 14. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 15. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 16. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 17. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van één of meerdere product(en) gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. Hollandfood.shop mag de klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten.  
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hollandfood.shop mag, conform artikel 5 lid 8 van deze Algemene Voorwaarden, wachten totdat een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd in zijn geheel geleverd kan worden. 
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hollandfood.shop mag de klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien Hollandfood.shop de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien Hollandfood.shop de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hollandfood.shop hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
 4. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet en onbeschadigd geretourneerd worden in de originele verpakking.
 5. De klant dient de leverancier bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst in de gelegenheid te stellen met een passend voorstel te komen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan 

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hollandfood.shop. Bij een onvolledige of onduidelijke verstrekking door de klant van de gevraagde gegevens zal Hollandfood.shop de klant vragen om aanvullende informatie. Bij blijvende onvolledige of onduidelijke gegevens vervalt het recht op herroeping. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van)Hollandfood.shop. Dit hoeft niet als Hollandfood.shop heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hollandfood.shop verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Hollandfood.shop een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hollandfood.shop is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.  
 7. De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien: Hollandfood.shop de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;  de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: hij/zij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij/zij niet heeft erkend zijn/haar herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn/haar toestemming; of Hollandfood.shop heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen. 
 9. Als de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als Hollandfood.shop de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. Hollandfood.shop vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief een evenredig deel van de eventuele leveringskosten door Hollandfood.shop in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen nadat het product door Hollandfood.shop compleet en onbeschadigd retour ontvangen is. 
 3. Hollandfood.shop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hollandfood.shop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hollandfood.shop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hollandfood.shop worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 5. de klant heeft verklaard dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra Hollandfood.shop de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 6. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 10. Producten die niet meer compleet en/of beschadigd zijn (na complete en onbeschadigde levering).
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Hollandfood.shop geen invloed heeft; 
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 15. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 16. de klant heeft verklaard dat hij/zij hiermee zijn/haar herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs  

 1. Het totaalbedrag van een order is altijd inclusief de verwerking van de order, verpakkingsmateriaal en verzendkosten. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen prijzen genoemd in een aanbod (offerte) en de prijzen die genoemd worden op de website.
 2. Prijzen die genoemd worden op de website kunnen stijgen (bijvoorbeeld door prijsverhoging van onze leverancier) of (tijdelijk) dalen (bijvoorbeeld door acties). Producten die online besteld zijn worden geleverd tegen de geldende prijzen ten tijde van de bestelling.
 3. Gedurende de in het aanbod (offerte) vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. Gedurende de in het aanbod (offerte) vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten wel verlaagd indien op het moment van de definitieve bestelling een (tijdelijke) lagere prijs geldt voor online bestellingen.
 5. In afwijking van lid 1 kan Hollandfood.shop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hollandfood.shop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod (offerte) vermeld. 
 6. De geldende verkoopprijs van de aangeboden producten of diensten wordt door Hollandfood.shop te allen tijde duidelijk op de website vermeld. 
 7. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 8. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Hollandfood.shop dit bedongen heeft en:  
 9. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 10. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 11. De in het aanbod (offerte) genoemde prijzen van producten of diensten en op de website(s) vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw (met tevens vermelding van de prijzen exclusief btw).

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie 

 1. Hollandfood.shop staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod of op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hollandfood.shop er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Hollandfood.shop maakt in haar aanbod (offerte) duidelijk of er sprake is van een garantie, welke voorwaarden daarbij gelden en wie de garantie verstrekt. 
 3. Een door Hollandfood.shop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Hollandfood.shop kan doen gelden indien Hollandfood.shop is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Hollandfood.shop, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. Hollandfood.shop is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaalacties van haar leverancier of de fabrikant. Hollandfood.shop zal er echter alles aan doen om deze informatie voor zover mogelijk en bekend zo snel mogelijk te communiceren. 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

 1. Hollandfood.shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Hollandfood.shop kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Hollandfood.shop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (per direct) doch uiterlijk binnen 20 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Voor online bestellingen gelden de indicatieve levertijden zoals genoemd op onze website(s). 
 4. Hollandfood.shop zal met de producten en diensten die fysiek geleverd worden een pakbon, een factuur en een modelformulier herroeping meesturen. 
 5. Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er een gelijkwaardig of beter vervangend product geleverd. De klant wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.
 6. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op restitutie of een korting op een volgende bestelling of een eventuele andere tegemoetkoming.
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Hollandfood.shop het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld (binnen maximaal 30 dagen na ontbinding) terugbetalen. 
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hollandfood.shop tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Hollandfood.shop bekend gemaakte vertegenwoordiger van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en met inachtneming van lid 9 en 10. 
 9. De verzending van kwetsbare (bederfelijke en breekbare) goederen is mogelijk, maar geschiedt altijd op eigen risico van de klant. De verpakking kan tijdens het transport beschadigd raken, maar dit hoeft niet altijd gevolgen te hebben voor de inhoud.Direct na ontvangst van de goederen dient de klant het pakket, de inhoud, kwantiteit en kwaliteit te controleren. Eventuele afwijkingen en/of tekortkomingen dienen per omgaande (binnen 72 uur na aflevering) gemeld te worden aan Hollandfood.shop door een email te sturen naar info@hollandfood.shop met daarin de volgende gegevens: 
  1. a) Naam van de klant
  2. b) Het ordernummer
  3. c) Het factuurnummer
  4. d) De besteldatum
  5. e) De datum waarop het pakket ontvangen is
  6. f) Het afleveradres
  7. g) Omschrijving van het/de product(en) met afwijkingen en/of tekortkomingen
  8. h) Omschrijving van afwijking en/of tekortkoming

Bij een onvolledige, onduidelijke of te late verstrekking door de klant van de gevraagde gegevens is geen vergoeding mogelijk. 

 1. Indien naar het oordeel van Hollandfood.shop een vergoeding wegens afwijking(en) en/of tekortkoming(en) gerechtvaardigd is, heeft de klant de keuze uit een terugbetaling (restitutie), een korting op een volgende bestelling of een eventuele andere tegemoetkoming. 
 2. Elk pakket wordt aangetekend verstuurd waardoor het verzekerd is (volgens voorwaarden van de pakketdienst). Indien een pakket niet bezorgd wordt binnen een redelijke termijn, dan wordt een onderzoek gestart bij de pakketdienst. Als blijkt dat het pakket is zoekgeraakt en de pakketdienst een schadevergoeding uitkeert, dan heeft de klant het recht op een nieuw pakket of restitutie.
 3. Hollandfood.shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen ontstaan door toedoen van de pakketdienst of douane. 
 4. Invoerbepalingen verschillen per land en zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Mocht er een pakket of één of enkele artikelen geweigerd worden aan de grens als gevolg van douane regelgeving dan kan Hollandfood.shop hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 5. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen of nalatig is (geweest) ten aanzien van een correcte aflevering (bijvoorbeeld: onjuiste adressering) kunnen extra kosten ontstaan (bijvoorbeeld: opslagkosten). Deze eventuele extra kosten zijn voor rekening van de klant.
 6. Indien een situatie als in lid 13 of 15 zich voordoet, zal Hollandfood.shop op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor bederf of het over de datum geraken van goederen.  
 7. Indien een pakket in zijn geheel retour komt, na weigering door de douane, en in goede staat retour ontvangen wordt, volgt restitutie van de productwaarde, mits de goederen niet zijn bedorven of over de datum zijn. Verzendkosten worden in dit geval niet vergoed.
 8. Alle eventuele administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen maximaal 30 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

Artikel 14 – Duurtransacties (abonnementen): duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Hollandfood.shop voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling 

 1. Bij online verkoop via de website(s) van Hollandfood.shop dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf online te worden voldaan via het geautomatiseerde betalingsproces of door middel van een bankoverschrijving. 
 2. Bij een overeenkomst gebaseerd op een voorafgaand aanbod (offerte) en voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.
 3. Indien de klant kiest voor betaling via bank, worden de door de klant bestelde producten niet gereserveerd. Pas na ontvangst en goedkeuring van het verschuldigde bedrag wordt de bestelling in behandeling genomen.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de door hem/haar verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hollandfood.shop te melden. 

Artikel 16 – Veiligheid, gegevensbeheer en privacy 

 1. Overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie zal geen enkele informatie zonder toestemming doorgegeven worden aan derden.
 2. Hollandfood.shop treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van persoonlijke informatie en betalingen. 
 3. De geregistreerde accountgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de toezending van de bestelling, het correct afhandelen van het betalingsverkeer, voor het toezenden van email en/of post gerelateerd aan de bestelling en voor het toezenden van nieuwsbrieven indien de klant zich hiervoor heeft aangemeld. Wanneer de klant zijn/haar geboortedatum heeft geregistreerd op de website(s) van Hollandfood.shop (niet verplicht) kan de klant hieraan gerelateerde berichten of aanbiedingen ontvangen. 
 4. De klant kan te allen tijde zijn/haar geregistreerde accountgegevens inzien op de website(s) van Hollandfood.shop en kan deze gegevens corrigeren. 
 5. Geregistreerde klanten kunnen hun gegevens laten verwijderen door een mail te sturen naar info@Hollandfood.shop,  met als onderwerp “verzoek om verwijderen accountgegevens”.

Artikel 17 – Klachtenregeling 

 1. Klachten kunnen rechtstreeks per email of via de contactpagina ingediend worden. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail. Klachten worden direct in behandeling genomen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven (conform het gestelde in artikel 13) worden ingediend bij Hollandfood.shop.
 3. Bij Hollandfood.shop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hollandfood.shop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen, wet- en regelgeving 

 1. Op overeenkomsten tussen Hollandfood.shop en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Hollandfood.shop houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving met speciale aandacht voor consumentenwetgeving. 
 3. Hollandfood.shop is op de hoogte van de in de Nederlandse wet- en regelgeving opgenomen bepalingen ter bescherming van consumenten. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumentenkoop, Algemene Voorwaarden, productaansprakelijkheid, misleidende reclame en opdracht uit het burgerlijk wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 4. De Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Artikel 19 – Rechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, berusten bij Hollandfood.shop en/of haar toeleverancier(s). 
 2. Het is niet toegestaan het concept, de structuur, de lay-out, de inhoud, de afbeeldingen en het design van de website(s) van Hollandfood.shop op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollandfood.shop. 
 3. Het delen (viasocialmedia) van informatie op onze website(s) juichen wij van harte toe. 

Artikel 20 – Overmacht 

 1. Indien aan de zijde van Hollandfood.shop sprake is van overmacht, heeft Hollandfood.shop het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Hollandfood.shop, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hollandfood.shop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hollandfood.shop niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
 3. Van overmacht is ook sprake in geval van blijvend en onherstelbaar tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Hollandfood.shop.
 4. Hollandfood.shop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden als hierboven omschreven intreden nadat Hollandfood.shop haar verplichting had moeten nakomen. 
 5. Indien de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt, heeft de klant het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 6. In geval van overmacht is Hollandfood.shop niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de klant. 
 7. Na ontbinding als gevolg van overmacht zal Hollandfood.shop het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld (binnen maximaal 30 dagen na ontbinding) terugbetalen. 

 

Aldus opgemaakt, 01 februari 2017, GENNEP