Γενικοί Όροι Παράδοσης Hollandfood.shop

Πίνακας περιεχομένων: 

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία 

Άρθρο 3 - Εφαρμογή 

Άρθρο 4 - Η προσφορά 

Άρθρο 5 - Η συμφωνία 

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του πελάτη κατά την περίοδο αναστολής 

Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη και των εξόδων του 

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης 

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης 

Άρθρο 11 - Η τιμή 

Άρθρο 12 - Συμμόρφωση και πρόσθετη εγγύηση 

Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση 

Άρθρο 14 - Διάρκειες: διάρκεια, ακύρωση και επέκταση 

Άρθρο 15 - Πληρωμή 

Άρθρο 16 - Ασφάλεια, διαχείριση δεδομένων και ιδιωτικότητα 

Άρθρο 17 - Παράπονα 

Άρθρο 18 - Διαφορές, νόμοι και κανονισμοί 

Άρθρο 19 - Δικαιώματα 

Άρθρο 20 - Ανωτέρα βία 

  

Άρθρο 1 - Ορισμοί 

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν: 

 1. Συμφωνία: μια (πρόσθετη) συμφωνία με την οποία ο πελάτης αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε σχέση με μια εξ αποστάσεως σύμβαση και αυτά τα είδη, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες παρέχονται από το Hollandfood.shop ή από τρίτο μέρος βάσει μια συμφωνία μεταξύ αυτού του τρίτου μέρους και του Hollandfood.shop · 
 2. Περίοδος αναστολής: η περίοδος κατά την οποία ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης.
 3. Πελάτης: το φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία) που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως με την Hollandfood.shop.
 4. Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς σχετικούς με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.
 5. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
 6. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή.
 7. Σύμβαση διάρκειας: μια συμφωνία που επεκτείνεται στην τακτική παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου (συνδρομή).
 8. Σταθερό μέσο: οποιαδήποτε συσκευή - συμπεριλαμβανομένων και e-mail - ο πελάτης ή Hollandfood.shop δίνει πληροφορίες για τον / την προσωπική κατευθύνεται για την αποθήκευση με έναν τρόπο που μέλλον διαβούλευση ή χρήση για διάστημα προσαρμοσμένες στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την φυσική αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών? 
 9. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του πελάτη να αποσυρθεί από τη σύμβαση εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής.
 10. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα, πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε πελάτες εξ αποστάσεως.
 11. σύμβαση Απόσταση: συμφωνία (παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής) μεταξύ Hollandfood.shop και ο πελάτης έχει συναφθεί στο πλαίσιο ενός οργανωμένου απόσταση πωλήσεις αγαθών, ψηφιακού περιεχομένου ή / και υπηρεσιών, μέχρι και το κλείσιμο της συμφωνία αφορά αποκλειστικά ή έχει γίνει με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων τεχνικών για απομακρυσμένη επικοινωνία? 
 12. 12. Τεχνική για την επικοινωνία από απόσταση: σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμφωνίας, χωρίς ο πελάτης και ο επιχειρηματίας να πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο.

 Άρθρο 2 - Ταυτότητα του επιχειρηματία 

         Hollandfood.shop (σήμα κατατεθέν) Rokade Payroll BV

         Spoorstraat 155 

         NL - 6591 GT GENNEP 

         Ιστοσελίδα: www.hollandfood.shop 

        Τηλέφωνο: +31 485 551130 

         Προσβάσιμη στις εργάσιμες ημέρες στην Ολλανδία από 9: 00 σε 17: 00 ώρες 

         Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: 56288972

        Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL852059255B01

 

 Άρθρο 3 - Εφαρμογή 

 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά (προσφορά) από το Hollandfood.shop και για κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται μεταξύ του Hollandfood.shop και του πελάτη του. 
 2. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, το κείμενο αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων τίθεται στη διάθεση του πελάτη. Οι όροι αυτοί μπορούν να προβληθούν από όλους στον ιστότοπο της Hollandfood.shop. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποστέλλονται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Με τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος και συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
 4. Η Hollandfood.shop αναγνωρίζει την ηλεκτρονική επικοινωνία και δεν θα αρνηθεί την εγκυρότητα ή τη νομική ισχύ της, λόγω του γεγονότος ότι η επικοινωνία είναι ηλεκτρονική. Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης αυτό. 
 5. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο εφόσον συμφωνηθεί ρητά γραπτώς. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις αυτών των όρων, οι οποίες δεν έχουν αποκλίνει ρητά, θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
 6. Το Hollandfood.shop έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αλλάζει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και το περιεχόμενο των ιστότοπών του χωρίς να ενημερώνει προσωπικά τους πελάτες του. Φυσικά, κατά τη γνώμη του Hollandfood.shop, σημαντικές και / ή ριζικές αλλαγές επισημαίνονται επαρκώς. 

Άρθρο 4 - Η προσφορά 

 1. Μια προσφορά (επίσης: quotation) είναι μια ειδική δήλωση των τιμών και των όρων που συντάσσονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη μετά από τηλεφωνική ή / και γραπτή επικοινωνία. Η προσφορά παρέχεται στον πελάτη πριν από τη σύναψη συμφωνίας.
 2. Εάν μια προσφορά (προσφορά) έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά (η προσφορά).
 3. Η προσφορά (η προσφορά) περιέχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή / και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι αρκετά λεπτομερής για να επιτρέψει στον πελάτη να αξιολογήσει σωστά την προσφορά. Εάν το Hollandfood.shop χρησιμοποιεί εικόνες, αυτές είναι μια πραγματική αναπαράσταση των προσφερόμενων προϊόντων, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου. Ωστόσο, είναι πιθανό ένας κατασκευαστής / προμηθευτής να έχει αλλάξει τη συσκευασία ενός προϊόντος. Μόλις το διαπιστώσει το Hollandfood.shop, η σχετική εικόνα στους ιστότοπούς της θα προσαρμοστεί. 
 4. Προφανή λάθη ή σφάλματα στην προσφορά Hollandfood.shop δεν είναι δεσμευτικά για το Hollandfood.shop. Αυτό συμβαίνει εάν ο πελάτης θα έπρεπε να είχε καταλάβει, από την άποψη του εύλογου και της δικαιοσύνης και των γενικά αποδεκτών απόψεων, ότι η προσφορά περιέχει ένα προφανές λάθος ή λάθος.  
 5. Κάθε προσφορά περιέχει τις πληροφορίες που είναι σαφείς στον πελάτη ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.
 6. Μια προσφορά (προσφορά) είναι πάντα εντελώς απαλλαγμένη από υποχρεώσεις, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες σχετικά με αυτό.

Άρθρο 5 - Η συμφωνία 

 1. Η συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 7, που ιδρύθηκε κατά τη στιγμή της αποδοχής των πελατών της προσφοράς (προσφορά) και πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, είτε μέσω του online παραγγελία να πληρώσει φόρο στην ιστοσελίδα (ες) από την Hollandfood.shop.
 2. Η επεξεργασία και η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μετά την παραλαβή και έγκριση της πληρωμής.
 3. Κάθε συμφωνία είναι μια αυτόνομη συμφωνία και είναι ξεχωριστή από προηγούμενες συμφωνίες, κανονισμούς ή / και συμφωνίες. Για επαναλαμβανόμενες παραγγελίες, οι συμφωνηθείσες τιμές και όροι δεν ισχύουν αυτόματα, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες σχετικά με αυτό.
 4. Η διαχείριση του Hollandfood.shop ισχύει, με την επιφύλαξη του αντίθετου αποδεικτικού στοιχείου, ως απόδειξη της παραγγελίας που παρέχεται από τον πελάτη στο Hollandfood.shop, των πληρωμών και των παραδόσεων που πραγματοποιούνται από το Hollandfood.shop 
 5. Εάν ο πελάτης έχει αποδεχτεί την προσφορά (προσφορά) ηλεκτρονικά, ή έχει υποβάλει μια παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής στο διαδίκτυο, το Hollandfood.shop θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ή της παραγγελίας ηλεκτρονικά. Εφόσον η απόδειξη αποδοχής της προσφοράς ή η ηλεκτρονική παραγγελία δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Hollandfood.shop, ο πελάτης μπορεί να διαλύσει τη συμφωνία. 
 6. Το Hollandfood.shop λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής μεταφοράς δεδομένων και εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον ιστού. Το Hollandfood.shop θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για ηλεκτρονικές πληρωμές. 
 7. Το Hollandfood.shop μπορεί, εντός νομικών πλαισίων, να πληροφορηθεί εάν ο πελάτης μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα αυτά τα γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, το Hollandfood.shop έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει συμφωνία, το Hollandfood.shop δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή να ζητήσει, με λόγους, ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή. Ο πελάτης θα ενημερωθεί για αυτό μέσω email. 
 8. Η Hollandfood.shop μπορεί να αποφασίσει να περιμένει μέχρι να παραδοθεί ολόκληρη η παραγγελία πολλών προϊόντων με διαφορετικό χρόνο παράδοσης (βλ. Άρθρο 13). Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 9. Προφανή λάθη ή σφάλματα στους ιστότοπους του Hollandfood.shop δεν δεσμεύουν το Hollandfood.shop. Αυτό συμβαίνει εάν ο πελάτης θα έπρεπε να είχε καταλάβει από την άποψη του εύλογου και δίκαιου χαρακτήρα και γενικά αποδεκτών απόψεων ότι το περιεχόμενο των ιστότοπων περιέχει ένα προφανές λάθος ή λάθος.  
 10. Hollandfood.shop θα φανεί κατά την παράδοση του προϊόντος, υπηρεσίας, ή ψηφιακό περιεχόμενο για τον πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί από τον πελάτη με τρόπο προσιτό σε σταθερό μέσο, ​​στείλτε:  
 11. τη διεύθυνση επίσκεψης του υποκαταστήματος Hollandfood.shop, όπου ο πελάτης μπορεί να πάει με παράπονα. 
 12. οι όροι υπό τους οποίους και ο τρόπος με τον οποίο ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή μια σαφής δήλωση σχετικά με τον αποκλεισμό του δικαιώματος υπαναχώρησης ·
 13. τις πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την αγορά.
 14. η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου. στο μέτρο που εφαρμόζεται το κόστος της παράδοσης · και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης ·
 15. τις προϋποθέσεις τερματισμού της συμφωνίας εάν η συμφωνία έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους ή είναι αορίστου χρόνου ·
 16. εάν ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το έντυπο υποβολής αιτήσεων για απόσυρση.
 17. Σε περίπτωση εκτεταμένης συναλλαγής, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Με προϊόντα: 

 1. Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει πλήρως ή εν μέρει μια συμφωνία σχετικά με την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναστολής 14 ημερών χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Το Hollandfood.shop μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη τον λόγο (τους λόγους) ανάκλησης, αλλά δεν υποχρεώνει τους πελάτες να δηλώσουν τους λόγους / τους λόγους.  
 2. Η περίοδος αναστολής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αρχίζει την ημέρα που ο πελάτης ή τρίτος που έχει οριστεί από τον πελάτη εκ των προτέρων και ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας έχει λάβει το προϊόν ή:
 3. εάν ο πελάτης έχει παραγγείλει πολλά προϊόντα με την ίδια σειρά: την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος έχει λάβει το τελευταίο προϊόν. Η Hollandfood.shop μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 του άρθρου 8 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, να περιμένει μέχρι να παραδοθεί ολόκληρη η παραγγελία πολλών προϊόντων με διαφορετικό χρόνο παράδοσης. 
 4. εάν η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές αποστολές ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος έλαβε την τελευταία αποστολή ή το τελευταίο μέρος ·
 5. σε συμφωνίες για τακτική παράδοση προϊόντων κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου: η ημέρα κατά την οποία ο πελάτης ή τρίτος που έχει υποδείξει ο ίδιος, έλαβε το πρώτο προϊόν.

Για υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχονται σε συγκεκριμένο μέσο: 

 1. Ο πελάτης μπορεί να τερματίσει μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών και μια συμφωνία για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν έχει παραδοθεί σε φυσικό μεταφορέα κατά τη διάρκεια των 14 ημερών χωρίς να δώσει κανένα λόγο. Το Hollandfood.shop μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη τον λόγο (τους λόγους) ανάκλησης, αλλά δεν υποχρεώνει τους πελάτες να δηλώσουν τους λόγους / τους λόγους. 
 2. Η περίοδος αντανάκλασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη σύναψη της συμφωνίας.

Εκτεταμένη περίοδος αναμονής για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν έχουν παραδοθεί σε συγκεκριμένο μέσο όταν δεν ενημερώνονται για το δικαίωμα υπαναχώρησης: 

 1. Αν Hollandfood.shop ο πελάτης τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για το δικαίωμα υπαναχώρησης ή το τυποποιημένο έντυπο δεν προβλέπει την απόσυρση, η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου χάριτος που θεσπίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 
 2. Εάν η Hollandfood.shop έχει παράσχει στον πελάτη τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής περιόδου αναμονής, η περίοδος αντανάκλασης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές. 

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του πελάτη κατά την περίοδο αναστολής 

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, ο πελάτης θα χειριστεί προσεκτικά το προϊόν και τη συσκευασία. Θα αποσυσκευάζει ή θα χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Η βασική αρχή είναι ότι ο πελάτης μπορεί να χειριστεί και να επιθεωρήσει το προϊόν μόνο όπως θα του επιτρέπεται να κάνει σε ένα κατάστημα.
 2. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος μόνο για την απόσβεση του προϊόντος που είναι αποτέλεσμα ενός τρόπου χειρισμού του προϊόντος που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο στο 1.
 3. Ο πελάτης δεν ευθύνεται για την απόσβεση του προϊόντος εάν η Hollandfood.shop δεν του έχει παράσχει οποιεσδήποτε νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν ή κατά τη σύναψη της συμφωνίας. 
 4. Ο πελάτης μπορεί όντως να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόνο αν τα εν λόγω εμπορεύματα επιστραφούν εντελώς και δεν έχουν υποστεί ζημιά στην αρχική συσκευασία.
 5. Ο πελάτης πρέπει πρώτα να παράσχει στον προμηθευτή την κατάλληλη πρόταση σε περίπτωση ελαττώματος ή λανθασμένου προϊόντος.

Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον πελάτη και των εξόδων του 

 1. Εάν ο πελάτης κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να το αναφέρει στο Hollandfood.shop εντός της περιόδου ψύξης μέσω του μοντέλου εντύπου υπαναχώρησης (βλ. Παράρτημα Ι) ή με άλλο σαφή τρόπο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή ασαφούς παροχής από τον πελάτη των ζητούμενων πληροφοριών, το Hollandfood.shop θα ζητήσει από τον πελάτη πρόσθετες πληροφορίες. Σε περίπτωση μόνιμων ελλιπών ή ασαφών δεδομένων, το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει. 
 2. Το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την επομένη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν ή το παραδίδει σε (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της) Hollandfood.shop. Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν το Hollandfood.shop έχει προσφέρει την παραλαβή του ίδιου του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης έχει συμμορφωθεί με την περίοδο επιστροφής εάν επιστρέψει το προϊόν πριν από τη λήξη της περιόδου ψύξης. 
 3. Ο πελάτης επιστρέφει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ, αν είναι λογικά δυνατό, σε αρχική κατάσταση και συσκευασία και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχονται από την Hollandfood.shop. 
 4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ανήκει στον πελάτη.
 5. Ο πελάτης φέρει το άμεσο κόστος επιστροφής του προϊόντος.
 6. Εάν ο πελάτης ακυρώσει αφού πρώτα ζήτησε ρητά ότι η απόδοση της υπηρεσίας ξεκινά κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης, ο πελάτης οφείλει το Hollandfood.shop ένα ποσό ανάλογο με αυτό το μέρος της υποχρέωσης που εκπλήρωσε το Hollandfood.shop τη στιγμή της ανάκληση, σε σύγκριση με την πλήρη συμμόρφωση με τη δέσμευση.  
 7. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών εάν: η Hollandfood.shop δεν έχει παράσχει στον πελάτη τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την επιστροφή του κόστους κατά την ανάκληση ή το έντυπο παραίτησης, ή  ο πελάτης δεν ζήτησε ρητά την έναρξη της εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής.
 8. Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται για την ολική ή μερική παράδοση των μη παραδοθέντων ψηφιακού περιεχομένου σε ένα υλικό μέσο, ​​αν αυτός / αυτή δεν πρέπει, πριν την παράδοσή του συμφώνησε ρητά από την έναρξη της εκπλήρωσης της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος . δεν έχει αναγνωρίσει ότι έχει χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, όταν χορηγεί την άδειά του. ή το Hollandfood.shop δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει αυτή τη δήλωση από τον πελάτη. 
 9. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί το δικαίωμά του υπαναχώρησης, όλες οι πρόσθετες συμφωνίες διαγράφονται νομίμως.

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης 

 1. Εάν η Hollandfood.shop γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά την ειδοποίηση υπαναχώρησης από τον πελάτη, θα αποστείλει αμέσως επιβεβαίωση παραλαβής μετά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης. 
 2. Το Hollandfood.shop επιστρέφει όλες τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο πελάτης, συμπεριλαμβανομένου ενός αναλογικού μέρους των τυχόν εξόδων παράδοσης που χρεώνει το Hollandfood.shop για το επιστρεφόμενο προϊόν. Η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών μετά την επιστροφή του προϊόντος ολοκληρωμένη και χωρίς ζημιές από το Hollandfood.shop. 
 3. Το Hollandfood.shop χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε για την επιστροφή χρημάτων, εκτός εάν ο πελάτης συμφωνεί με άλλη μέθοδο. Η επιστροφή είναι δωρεάν για τον πελάτη. 
 4. Εάν ο πελάτης επέλεξε μια ακριβότερη μέθοδο παράδοσης από τη φθηνότερη κανονική παράδοση, η Hollandfood.shop δεν χρειάζεται να επιστρέψει το επιπλέον κόστος για την πιο δαπανηρή μέθοδο. 

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης 

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες: 

 1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή υπόκειται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία η Hollandfood.shop δεν έχει καμία επιρροή και η οποία μπορεί να εμφανιστεί εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης. 
 2. Συμφωνίες που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού. Ως δημόσιος πλειστηριασμός νοείται μια μέθοδος πώλησης με την οποία προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες προσφέρονται από το Hollandfood.shop στον πελάτη που είναι προσωπικά παρών ή στον οποίο έχει την ευκαιρία να είναι προσωπικά παρών στη δημοπρασία, υπό τη διεύθυνση ενός δημοπρατή και ο επιτυχημένος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες · 
 3. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν:
 4. η εκτέλεση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη. και
 5. ο πελάτης δήλωσε ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης αμέσως μόλις η Hollandfood.shop έχει εκτελέσει πλήρως τη συμφωνία. 
 6. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και τα οποία κατασκευάζονται βάσει εξατομικευμένης επιλογής ή απόφασης του πελάτη ή που προορίζονται σαφώς για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.
 7. Προϊόντα που χαλάσουν γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.
 8. Τα σφραγισμένα προϊόντα τα οποία για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή και των οποίων η σφραγίδα έχει σπάσει μετά την παράδοση.
 9. Προϊόντα που μετά την παράδοση αναμειγνύονται αμετάκλητα με άλλα προϊόντα μετά την παράδοση.
 10. Προϊόντα που δεν είναι πλέον πλήρη ή / και κατεστραμμένα (μετά από πλήρη και άθικτη παράδοση).
 11. Αλκοολούχα ποτά, η τιμή που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης, η παράδοση των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες, και ότι η αγορά στην οποία Hollandfood.shop η πραγματική τιμή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις δεν έχει καμία επίδραση? 
 12. Σφραγισμένοι ήχοι, εγγραφές βίντεο και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, η σφραγίδα των οποίων σπάει μετά την παράδοση.
 13. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτό.
 14. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από ένα απτό μέσο, ​​αλλά μόνο εάν:
 15. η εκτέλεση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του πελάτη. και
 16. ο πελάτης έχει δηλώσει ότι θα χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Άρθρο 11 - Η τιμή  

 1. Το συνολικό ποσό μιας παραγγελίας περιλαμβάνει πάντα την επεξεργασία της παραγγελίας, του υλικού συσκευασίας και των εξόδων αποστολής. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των τιμών που αναφέρονται σε μια προσφορά (προσφορά) και των τιμών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.
 2. Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο ενδέχεται να αυξηθούν (για παράδειγμα λόγω της αύξησης των τιμών του προμηθευτή μας) ή (προσωρινή) μείωση (για παράδειγμα, λόγω ενεργειών). Τα προϊόντα που παραγγέλλονται στο διαδίκτυο παραδίδονται στις τρέχουσες τιμές τη στιγμή της παραγγελίας.
 3. Κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά (προσφορά), οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν θα αυξηθούν, εκτός από τις μεταβολές των τιμών λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.
 4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην προσφορά (προσφορά) για να χαμηλώσει τις τιμές των προϊόντων ή / και υπηρεσιών, αν κατά το χρόνο της οριστικής απόφασης (προσωρινή) χαμηλότερη τιμή ισχύει για τις online παραγγελίες.
 5. Σε αντίθεση με την παράγραφο 1, το Hollandfood.shop μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοοικονομική αγορά και στις οποίες το Hollandfood.shop δεν έχει καμία επίδραση, σε μεταβλητές τιμές. Αυτός ο σύνδεσμος με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι τιμές-στόχους αναφέρονται στην προσφορά (προσφορά) 
 6. Η ισχύουσα τιμή πώλησης των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών αναγράφεται σαφώς στην ιστοσελίδα του Hollandfood.shop ανά πάσα στιγμή. 
 7. Οι αυξήσεις των τιμών εντός των 3 μηνών μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομοθετικών κανονισμών ή διατάξεων.
 8. Οι αυξήσεις των τιμών από το 3 μήνες μετά τη σύναψη της συμφωνίας επιτρέπονται μόνο αν το έχει ορίσει η Hollandfood.shop και:  
 9. είναι το αποτέλεσμα της νομοθεσίας ή κανονισμών? ή
 10. ο πελάτης έχει την εξουσία να καταγγείλει τη σύμβαση από την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η αύξηση των τιμών.
 11. Οι τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στην προσφορά (προσφορά) και οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο ή στους δικτυακούς τόπους περιλαμβάνουν πάντα τον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της αναγραφής των τιμών χωρίς ΦΠΑ).

Άρθρο 12 - Συμφωνία συμμόρφωσης και (επιπλέον) εγγύηση 

 1. Το Hollandfood.shop εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη συμφωνία, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά ή στον ιστότοπο, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή / και χρηστικότητας και την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας υφιστάμενες νομικές διατάξεις ή / και κυβερνητικούς κανονισμούς. Εάν συμφωνηθεί, το Hollandfood.shop εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση. 
 2. Η Hollandfood.shop καθιστά σαφές στην προσφορά (προσφορά) αν υπάρχει εγγύηση, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν και ποιός παρέχει την εγγύηση. 
 3. Μια πρόσθετη εγγύηση που παρέχεται από την Hollandfood.shop, ο προμηθευτής, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας της δεν περιορίζει ποτέ τα νομικά δικαιώματα και ισχυρίζεται ότι ο πελάτης μπορεί να ισχυριστεί εναντίον του Hollandfood.shop βάσει της συμφωνίας, εάν το Hollandfood.shop δεν έχει εκπληρώσει το μέρος του η συμφωνία. 
 4. Σύμφωνα με πρόσθετη εγγύηση νοείται κάθε επιχείρηση Hollandfood.shop, προμηθευτής, εισαγωγέα ή παραγωγό που πιστοποιεί ότι ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις του πελάτη πέραν του οποίου απαιτείται από το νόμο, σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρώσει μέρος της η συμφωνία.
 5. Η Hollandfood.shop δεν φέρει καμία ευθύνη για την κοινοποίηση τυχόν ενεργειών ανάκλησης από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή. Το Hollandfood.shop, ωστόσο, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν και να γίνει γνωστό το συντομότερο δυνατό. 

Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση 

 1. Η Hollandfood.shop θα λάβει τη μέγιστη δυνατή μέριμνα κατά την παραλαβή και εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών. 
 2. Ο τόπος παράδοσης είναι η διεύθυνση που ο πελάτης γνωστοποίησε στην Hollandfood.shop. 
 3. Με την επιφύλαξη ό, τι αναφέρεται στο άρθρο 4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, Hollandfood.shop δέχθηκαν παραγγελίες γρήγορα (άμεσα), αλλά όχι αργότερα από 20 ημέρες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά περίοδο παράδοσης. Για ηλεκτρονικές παραγγελίες ισχύουν οι ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. 
 4. Η Hollandfood.shop θα στείλει ένα δελτίο παράδοσης, ένα τιμολόγιο και ένα υπόδειγμα φόρμας απόσυρσης με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παραδίδονται φυσικά. 
 5. Στην απίθανη περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα παραδοθεί ένα ισοδύναμο ή καλύτερο προϊόν αντικατάστασης. Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 6. Εάν η παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί ή εκτελεστεί μόνο εν μέρει, ο πελάτης θα λάβει σχετική ειδοποίηση το αργότερο 30 ημέρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς ποινή και δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή έκπτωσης σε μεταγενέστερη παραγγελία ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
 7. Μετά τη διάλυση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Hollandfood.shop θα επιστρέψει το ποσό που ο πελάτης κατέβαλε αμέσως (εντός μέγιστης ποσότητας 30 ημερών μετά τον τερματισμό). 
 8. Ο κίνδυνος ζημιάς ή / και απώλειας προϊόντων βαρύνει το Hollandfood.shop μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον πελάτη ή έναν εκπρόσωπο του πελάτη που έχει οριστεί εκ των προτέρων και ανακοινώνεται στο Hollandfood.shop, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, και με τη δέουσα τήρηση της παραγράφου 9 και 10. 
 9. Η αποστολή εύθραυστων (ευπαθών και εύθραυστων) εμπορευμάτων είναι δυνατή, αλλά πάντα με δική του ευθύνη του πελάτη. Η συσκευασία μπορεί να υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, αλλά αυτό δεν πρέπει πάντα να επηρεάζει το περιεχόμενο. Αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων, ο πελάτης θα πρέπει να ελέγξει τη συσκευασία, το περιεχόμενο, την ποσότητα και την ποιότητα. Τυχόν αποκλίσεις και / ή ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται στο Hollandfood.shop αμέσως (εντός 72 ωρών μετά την παράδοση) στέλνοντας ένα email στο info@hollandfood.shop με τις ακόλουθες πληροφορίες: 
  1. α) Όνομα του πελάτη
  2. β) Ο αριθμός παραγγελίας
  3. γ) τον αριθμό τιμολογίου
  4. δ) Η ημερομηνία παραγγελίας
  5. ε) Η ημερομηνία λήψης της δέσμης
  6. στ) Τη διεύθυνση παράδοσης
  7. ζ) Περιγραφή του (των) προϊόντος (ων) με αποκλίσεις ή / και ανεπάρκειες
  8. η) Περιγραφή της απόκλισης ή / και της έλλειψης

Σε περίπτωση ελλιπούς, ασαφούς ή καθυστερημένης παράδοσης από τον πελάτη των ζητούμενων δεδομένων, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. 

 1. Αν κατά τη γνώμη του Hollandfood.shop αποζημίωση για απόκλιση (s) και / ή την αποτυχία (s) δικαιολογείται, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιστροφής (επιστροφή), με έκπτωση στην επόμενη παραγγελία σας ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. 
 2. Κάθε δέμα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή έτσι ώστε να είναι ασφαλισμένη (σύμφωνα με τους όρους της υπηρεσίας αποστολής δεμάτων). Εάν ένα πακέτο δεν παραδοθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αρχίζει έρευνα με την υπηρεσία αποστολής δεμάτων. Εάν φαίνεται ότι το πακέτο έχει χαθεί και η υπηρεσία πακέτου πληρώνει αποζημίωση, ο πελάτης έχει το δικαίωμα σε νέο πακέτο ή επιστροφή χρημάτων.
 3. Η Hollandfood.shop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από την υπηρεσία πακέτου ή τα τελωνεία. 
 4. Οι κανονισμοί εισαγωγής ποικίλλουν ανά χώρα και υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές. Εάν μια συσκευασία ή ένα ή περισσότερα αντικείμενα απορριφθούν στα σύνορα λόγω τελωνειακών ρυθμίσεων, η Hollandfood.shop δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη γι 'αυτό. 
 5. Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνείται να δεχτεί τα αγαθά ή έχει παραβιαστεί ή έχει διαπράξει αμέλεια όσον αφορά τη σωστή παράδοση (για παράδειγμα: εσφαλμένη διεύθυνση) ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα (για παράδειγμα: κόστος αποθήκευσης). Αυτά τα πιθανά πρόσθετα έξοδα είναι εις βάρος του πελάτη.
 6. Σε περίπτωση που συμβαίνει μια κατάσταση όπως στην περίπτωση του 13 ή του 15, η Hollandfood.shop δεν θα ευθύνεται καθόλου για την αλλοίωση ή την ημερομηνία των αγαθών.  
 7. Σε περίπτωση που μια συσκευασία επιστραφεί στο σύνολό της, μετά από άρνηση των τελωνείων και επιστρέψει σε καλή κατάσταση, η αξία του προϊόντος θα επιστραφεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν αλλοιωθεί ή είναι στην ημερομηνία. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται στην περίπτωση αυτή.
 8. Οποιαδήποτε διοικητικά σφάλματα θα διορθωθούν το συντομότερο δυνατόν, αλλά όχι αργότερα από το πολύ 30 ημέρες μετά την αναφορά τους.

Άρθρο 14 - Διάρκειες (συνδρομές): διάρκεια, ακύρωση και επέκταση 

Ακύρωση: 

 1. Ο πελάτης μπορεί να συμβληθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτείνεται από την τακτική παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει τους ισχύοντες κανόνες τερματισμού και μια προειδοποίηση μέχρι και ένα μήνα.
 2. Ο πελάτης μπορεί να είναι η σύμβαση που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και που εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή κατά τη λήξη της ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες κανόνες τερματισμού και μια προειδοποίηση έως ένα μήνα.
 3. Ο πελάτης μπορεί να προβεί στις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:

- να ακυρώσει οποτεδήποτε και να μην περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένη ώρα ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου · 

- τουλάχιστον να ακυρώνονται με τον ίδιο τρόπο που έχουν συνάψει οι ίδιοι, 

- να ακυρώνετε πάντα με την ίδια περίοδο ειδοποίησης που έχει ορίσει το Hollandfood.shop. 

Επέκταση: 

 1. Μια σύμβαση που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί σιωπηρά για ορισμένο χρόνο.
 2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η σύμβαση που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και που εκτείνεται στην τακτική παράδοση των καθημερινών ειδήσεων και εβδομαδιαίες εφημερίδες και περιοδικά ανανεώνεται σιωπηρά για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, αν ο πελάτης σε αυτή την εκτεταμένη συμφωνίας το τέλος της παράτασης μπορεί να ακυρωθεί με περίοδο προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει το ένα μήνα.
 3. Η σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα και που εκτείνεται στην τακτική παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να ανανεώνεται σιωπηρά για αόριστο χρονικό διάστημα, αν ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει με προειδοποίηση ενός μηνός. Η περίοδος προειδοποίησης είναι μέγιστη τρεις μήνες σε περίπτωση που η συμφωνία επεκταθεί στην τακτική, αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, παράδοση ημερήσιων, ειδησεογραφικών και εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών.
 4. Μια συμφωνία με την περιορισμένη διάρκεια της τακτικής παροχής εφημερίδες, περιοδικά και περιοδικά (δοκιμή ή εισαγωγικό συνδρομή) δεν συνεχίζεται σιωπηρά και αυτόματα τελειώνει στο τέλος της δίκης ή εισαγωγικό.

Διάρκεια: 

 1. Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια πάνω από ένα έτος, μετά από ένα χρόνο, ο πελάτης θα πρέπει η συμφωνία ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει με προειδοποίηση που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, εκτός εάν η εύλογο και λογικό αντιτίθενται τερματισμού πριν από το τέλος του συμφωνηθέντος χρόνου.

Άρθρο 15 - Πληρωμή 

 1. Για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω της ιστοσελίδας της Hollandfood.shop, τα ποσά που οφείλει ο πελάτης πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά εκ των προτέρων μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας πληρωμής ή μέσω τραπεζικής μεταφοράς. 
 2. Σε περίπτωση συμφωνίας που βασίζεται σε προηγούμενη προσφορά (προσφορά) και στο βαθμό που δεν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία ή σε πρόσθετες προϋποθέσεις, τα ποσά που οφείλει ο πελάτης πρέπει να καταβάλλονται εκ των προτέρων.
 3. Εάν ο πελάτης επιλέξει την πληρωμή μέσω τράπεζας, τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον πελάτη δεν είναι αποκλειστικά. Μόνο μετά την παραλαβή και την έγκριση του οφειλόμενου ποσού θα γίνει η επεξεργασία της παραγγελίας.
 4. Εάν έχει οριστεί προκαταβολή, ο πελάτης δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε δικαιώματα σχετικά με την εκτέλεση της εντολής ή της υπηρεσίας, πριν από την πραγματοποίηση της προκαθορισμένης προκαταβολής.
 5. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να αναφέρει χωρίς καθυστέρηση στην Hollandfood.shop ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής που έχει παράσχει ή δηλώσει ο ίδιος. 

Άρθρο 16 - Ασφάλεια, διαχείριση δεδομένων και ιδιωτικότητα 

 1. Σύμφωνα με τον νόμο περί προσωπικής εγγραφής, καμία πληροφορία δεν θα μεταβιβαστεί σε τρίτους χωρίς άδεια.
 2. Η Hollandfood.shop προβαίνει σε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της μεταφοράς προσωπικών πληροφοριών και πληρωμών. 
 3. Η καταστατική τα στοιχεία του λογαριασμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαβίβαση της παραγγελίας, τη σωστή διαχείριση της πληρωμής, για την αποστολή e-mail ή / και μετά σχετίζεται με την τάξη και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, αν ο πελάτης έχει υπογράψει για. Όταν ο πελάτης έχει καταχωρίσει την ημερομηνία γέννησής του στον ιστότοπο της Hollandfood.shop (δεν απαιτείται), ο πελάτης μπορεί να λάβει σχετικά μηνύματα ή προσφορές. 
 4. Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει τα στοιχεία του καταχωρισμένου λογαριασμού του στον ιστότοπο της Hollandfood.shop και να διορθώσει αυτές τις πληροφορίες. 
 5. Οι εγγεγραμμένοι πελάτες μπορούν να διαγράψουν τα δεδομένα τους στέλνοντας ένα email στο info@Hollandfood.shop, με θέμα «αίτημα διαγραφής δεδομένων λογαριασμού».

Άρθρο 17 - Παράπονα 

 1. Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της σελίδας επαφών. Αφού λάβετε την καταγγελία σας, θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής μέσω ταχυδρομείου. Οι καταγγελίες θα εξεταστούν αμέσως.
 2. Οι καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση της συμφωνίας πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και με σαφήνεια (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13) στην Hollandfood.shop μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα αφού ο πελάτης εντοπίσει τα ελαττώματα.
 3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στο Hollandfood.shop θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί έναν προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, το Hollandfood.shop θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο πελάτης μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση. 
 4. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή εντός 3 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, προκύψει διαφορά που υπόκειται στους κανόνες επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 18 - Διαφορές, νόμοι και κανονισμοί 

 1. Όσον αφορά τις συμφωνίες μεταξύ της Hollandfood.shop και του πελάτη στον οποίο ισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύει μόνο ο ολλανδικός νόμος. 
 2. Η Hollandfood.shop συμμορφώνεται με τους ολλανδικούς νόμους και κανονισμούς, με ιδιαίτερη προσοχή στη νομοθεσία για τους καταναλωτές. 
 3. Η Hollandfood.shop γνωρίζει τις διατάξεις των ολλανδικών νόμων και κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή σε όλες τις επαφές με τους καταναλωτές. Η νομοθεσία αυτή είναι κατά κύριο λόγο αναφέρεται στις νομικές διατάξεις για την πώληση των καταναλωτών, των γενικών όρων, ευθύνη για τα προϊόντα, παραπλανητικές και την αποστολή του Αστικού Κώδικα και των νόμων προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 
 4. Το ολλανδικό κείμενο αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης υπερισχύει των μεταφράσεών τους.

Άρθρο 19 - Δικαιώματα 

 1. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, ανήκουν στην Hollandfood.shop ή / και στον προμηθευτή ή τους προμηθευτές της. 
 2. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση ή / και δημοσίευση της έννοιας, της δομής, της διάταξης, του περιεχομένου, των εικόνων και του σχεδιασμού των ιστότοπων Hollandfood.shop με οποιονδήποτε τρόπο. , εκτός εάν με την προηγούμενη γραπτή άδεια του Hollandfood.shop. 
 3. Χαιρετίζουμε θερμά την ανταλλαγή πληροφοριών (μέσα ενημέρωσης) των πληροφοριών στον ιστότοπό μας. 

Άρθρο 20 - Ανωτέρα βία 

 1. Εάν υπάρχει ανωτέρα βία εκ μέρους του Hollandfood.shop, το Hollandfood.shop έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της συμφωνίας, αρκεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ή, κατ 'επιλογή του Hollandfood.shop, να διαλύσει τη συμφωνία εν όλω ή εν μέρει. 
 2. Σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ως ανωτέρα βία νοείται, εκτός από αυτό που νοείται στη νομοθεσία και τη νομολογία, όλες οι εξωτερικές αιτίες, προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες, στις οποίες το Hollandfood.shop δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή, αλλά που εμποδίζουν το Hollandfood.shop να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του να έρθω. 
 3. Η ανωτέρα βία ισχύει επίσης σε περίπτωση μόνιμων και ανεπανόρθωτων ελλείψεων από προμηθευτές ή άλλες σχέσεις της Hollandfood.shop.
 4. Το Hollandfood.shop έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί ανωτέρα βία εάν οι περιστάσεις όπως περιγράφονται παραπάνω συμβαίνουν μετά το Hollandfood.shop θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του. 
 5. Εάν η ανωτέρα βία συνεχίσει για περισσότερο από δύο μήνες, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη συμφωνία εν όλω ή εν μέρει. 
 6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Hollandfood.shop δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τυχόν έξοδα ή ζημιά στον πελάτη. 
 7. Μετά τη λήξη λόγω ανωτέρας βίας, η Hollandfood.shop επιστρέφει το ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει αμέσως (εντός ενός 30 ημερών μετά τον τερματισμό). 

 

Έτσι θέσει, 01 Φεβρουαρίου 2017, GENNEP